Ми створюємо оптимальні технічні рішення

 • English
 • Українська
 • Русский

НІОХІМ є головною науковою організацією з пріоритетних напрямів розвитку в Україні виробництв понад 60 хімічних продуктів, найважливіші з яких:

 • сода кальцинована;
 • сода харчова (натрія бікарбонат);
 • сода каустична;
 • натрій сірчанокислий технічний;
 • кальцію хлорид, у тому числі інгібований (технічний, реактивний);
 • сіль харчова та технічна;
 • соли магния (бишофит, эпсомит), оксид  и гидроксид магнияолі магнію (бішофіт, епсоміт), оксид і гідроксид магнію;
 • аеросил і сажі білі всіх марок, в тому числі модифіковані;
 • порошки вогнегасні та вибухопридушуючі.

Крім того, НІОХІМ володіє технологією виробництва наступних продуктів:

 • натрію гідросульфід, сульфід, перкарбонат, сесквікарбонат, бісульфіт;
 • амонію хлорид;
 • кальцію гідроксид (технічний, реактивний;
 • кальцію карбонат: синтетичний та реактивний, вапняк;
 • калію: карбонат, сульфат, хлорид;
 • наповнювачі на основі кальцію карбонату: крейда природна (мелена, тонкодисперсна), у тому числі для наповнення полімерів та фарб;
 • крейда хімічно осаджена;
 • наповнювачі на основі кремнію діоксиду: продукти на основі вторинних матеріальних ресурсів содового виробництва;
 • цеоліти природні та синтетичні різноманітного призначення;
 • технічні миючі засоби та ін.

На базі НІОХІМ створено державний (ТК-53) і міждержавний (МТК-142) технічні комітети стандартизації «Сода, содопродукти, барієві солі, сульфати із гідромінеральної сировини та активні наповнювачі».

НІОХІМ - головна організація в Україні: зі стандартизації хімічної продукції (ДС-79); з вимірювань, що забезпечують охорону навколишнього середовища і безпеку праці промисловості основної хімії, головна організація метрологічної служби.

Розробки вчених інституту удостоєні: премії Ради Міністрів СРСР (1981 р.), 2-х Державних премій України в галузі науки і техніки (1978 р., 1999 р.).

Наукові праці вчених НІОХІМ друкуються у вітчизняних та зарубіжних спеціалізованих виданнях.

Інститут видає збірник наукових праць «Хімія і технологія виробництв основної хімічної промисловості», який включений до переліку фахових наукових видань ВАК України.

Комплексное проектирование предприятий

 • хімічної,
 • фармацевтичної,
 • харчової і переробної промисловост,
 • цивільного будівництва,,

включаючи основні виробничі цехи, об'єкти інженерного забезпечення та інфраструктури.

У складі проектно-кошторисної документації НІОХІМ розробляє наступні розділи:

 • технологічний,
 • архітектурно-будівельний,
 • водопостачання та каналізація,
 • опалення та вентиляція,
 • електропостачання, електроосвітлення, захист від блискавки,
 • тепло-, паро-, газопостачання,
 • внутрішньо-і позамайданчикові мережі та комунікації,
 • автоматичні системи управління технологічними процесами,
 • кошторисні розрахунки,
 • охорона праці,
 • техніка безпеки,
 • проект організації будівництва,
 • охорона навколишнього середовища.

НІОХІМ виконує розробку конструкторської документації на обладнання і апаратуру хімічних і суміжних з ним виробництв.

НІОХІМ виконує функції генерального проектувальника, надає послуги з узгодження проекту, займається комплектацією будівництва устаткуванням, виконує організацію будівництва, здійснює авторський нагляд, а також бере участь у проектах будівництва об'єктів "під ключ".

В інституті функціонує САПР, яка оснащена сучасними засобами автоматизованого проектування, конструювання і випуску проектів, що дозволяє виконувати проектні роботи згідно з вимогами міжнародного стандарту якості ISO-9001: 2000 та ДСТУ ISO 9001:2001.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ГАЛУРГІЇ

Державне підприємство науково-дослідний інститут галургії (НДІ Галургія) був створений у 1959 році. Зі здобуттям незалежності України в 1991 році Калуська філія колишнього науково-дослідного інституту галургії була реорганізована у Державний науково-дослідний інститут галургія, який пізніше змінив назву на Державне підприємство “НДІ Галургія”.

Основні напрямки діяльності інституту — науково-дослідні pomи i надання технічної допомоги підприємствам у напрямках пошуку, розвідки та експлуатації покладів солей, розсолів та ефективної переробки видобутої сировини з отриманням різних видів промислової продукції.

Видобування та переробка калійних руд, утилізації і складування відходів:

-Продукція первинної переробки руди (каїніт природний, композиційне калійно-магнієве добриво з підвищеним вмістом калію);

– Продукція галургійної переробки хлоридно-сульфатних полімінеральних руд (калімагнезія, сульфат калію, інші види складних добрив);

– Попутня продукція при переробці калійних руд (сіль технічна виварочна, сіль морська для ванн, бішофіт, мірабіліт, калійно-магнієве добриво, хлормагнієвий розчин як сировина для одержання металічного магнію і оксиду магнію для вогнетривів і гумової промисловості).

Рішення про створення спеціалізованої науково-дослідної установи саме в Калуші було не випадковим, а обумовлене в першу чергу існуванням тут найстарішого підприємства із видобування полімінеральної сировини для виробництва калійних добрив. Науково-дослідна установа була розташована безпосередньо на території давнього діючого калійного підприємства, тому були унікальні передумови для накопичення і узагальнення цінного виробничого досвіду.

Вирішувалися практично усі проблеми, які виникали при:

– пошуках покладів солей, дослідженні внутрішньої структури цих покладів та їх речовинного складу;

– виборі раціональних способів видобування покладів солей, розробці та вдосконаленні гірничого обладнання та систем організації робіт з експлуатації покладів корисних копалин;

– розробці технологій для ефективної переробки видобутої соляної сировини; – моделюванні технологічних процесів та розробці спеціального обладнання для переробки сировини;

– контролю за змінами в навколишньому природному середовищі в районі розташування гірничих і технологічних об’єктів з метою вчасного виявлення загрозливих тенденцій.

На даний час на високому науково-технічному рівні виконуються наступні роботи:

 • Вивчення та узагальнення матеріалів по геології, гідрогеології, розвідці і пошуках родовищ полімінеральних калійних солей та кам`яної солі;
 • Гірничо-геологічне обгрунтування генпланів забудови населених пунктів і будівництва окремих будівель, об’єктів на території, де знаходяться відпрацьовані шахтні виробітки;
 • Розробка і впровадження технологічних схем підготовки і видобування руд з закладкою вироблених порожнин, механізація гірничих робіт при підземній і відкритій експлуатації родовищ калійних та інших солей;
 • Вивчення і прогнозування зсувів гірничих порід і земної поверхні при розробці калійних родовищ, необхідності ліквідації рудників з метою захисту будівель і споруд, розташованих над відпрацьованими шахтними порожнинами;
 • Розробка і впровадження технологічних процесів комплексної переробки полімінеральних калійних руд (дроблення, розчинення, кристалізація, фільтрування, випарювання, сушіння);
 • Фізико-хімічні дослідження процесів і продуктів переробки полімінеральних калійних руд та їх аналітичне забезпечення;
 • Розробка нових видів безхлорних калійно-магнієвих екологічно чистих добрив з високим вмістом поживних речовин;
 • Розробка нових і вдосконалення діючих технологічних процесів регенерації солей із розчинів переробки полімінеральних руд з одержанням хлориду натрію, каїніту, карналіту, бішофіту;
 • Розробка технологічних процесів одержання
  -оксиду магнію із хлормагнієвих розчинів калійних виробництв;
  -складних мінеральних добрив;
  -вивчення розподілу бору в процесі переробки полімінеральних руд галургійним методом і його виділення для одержання борокалійномагнієвих добрив;
 • Розробка технології очищення магнійхлоридних розчинів від бору для електролітичного одержання магнію;
 • Розробка технології калію хлориду із відпрацьованого магнієвого електроліту;
 • Технологія перероблення сильвініто-карналітової сировини;
 • Технологія з одержання магній гідроксиду та оксиду із магнійхлоридних розчинів;
 • Технологія з виведення сульфат-іонів із розчинів після випарювання кухонної солі;
 • Вивчення ступеню забруднення землі і води в районах дії промислових та сільськогосподарських виробництв і підприємств, що добувають корисні копалини відкритим і підземним способами.