We create the best solutions

Publications in Other Media, 2005–2009

 

No Author(s) Description Publisher,
Address
 1
D.M. Lyubchik, 
V. I. Molchanov 
Using Dynamic Watchers with Alternating Structure for Process Disturbances Reconstruction  Vestnik NTU «KhPI»: Sb. nauch. trudov, 2005. – Kharkiv. – No 45. – P. 21–26.
 2
Panasenko V. A.  
Zhukovin V.I.,
Zozulya A.F.
Research of Waste Lime Slaking Hydration  Vestnik NTU «KhPI»: Sb. nauch. trudov. – Kharkiv, 2005. – Вyp. 14. – P. 173–177.
 3
Panasenko V. A.
Zozulya A. F.
Kinetic Characteristics and Mechanism of Lime Hydration with Distiller Lye Ekologiya i zdorovye cheloveka. Оhrana vodnogo i vozdushnogo basseynov. Utilizatsiya othodov: Sb. nauch. trudov 13-y mezhdunarodnoy nauch.-tehn. konf. – Kharkiv: UkrVODGЕО, 2005. – P. 725–732.
 4 Panasenko V. A. Improved Carbonation Process for Soda Ash Manufacture Тezi dopovіdey 13-yi mіzhnarodnoyi nauk.-prakt. konf. «Іnformatsіynі tehnologіyi. Nauka, tehnіka, tehnologіya, osvіta, zdorov’ya. – Kharkiv: NTU «NPI», 2005. – 43 p.
 5
Gut V.M.
Burin V. L.
Frumin V. M.
Calcination of Technical Sodium Hydrocarbonate in Pulsating Fluid Bed Unit Vestnik natsionalnogo tehnicheskogo un-ta «KhPI»: Sb. nauch. trudov. – Kharkiv, 2005.
 6
Frumin V. M.
Burin V. L.
Pasichnichenko Y. D.
Hydraulic Resistance of Cross Flow Plates with Large Size Perforation Vestnik natsionalnogo tehnicheskogo un-ta «KhPI»: Sb. nauch. trudov. – Kharkiv, 2005.
 7
Gut V. M. 
Frumin V. M. 
Heat Transmission under Free Convection in Air Cooling Systems
Vestnik natsionalnogo tehnicheskogo un-ta «KhPI»: Sb. nauch. trudov. – Kharkiv, 2005.
 8
Prantsus O. S.  
Shoushlyakov A.V.
Dusted Gas Filtration in Working Chamber of Whirl Turbulent Washer
Ekologiya i zdorovye cheloveka. Оhrana vodnogo i vozdushnogo basseynov. Utilizatsiya othodov: Sb. nauch. trudov 13-y mezhdunarodnoy nauch.-tehn. konf. – Kharkiv: UkrVODGЕО, 2005. – P. 392–399.
 9
Shushlyakov A. V.
Prantsus O. S.     
Highly Effective Whirl Turbulent Washer for Purification of Ventilation and Process Wastes Gases
Ekologiya i zdorovye cheloveka. Оhrana vodnogo i vozdushnogo basseynov. Utilizatsiya othodov: Sb. nauch. trudov 13-y mezhdunarodnoy nauch.-tehn. konf. – Kharkiv: UkrVODGЕО, 2005. – P. 409–414.
 10
Panasenko V. A.
Mikhailova E. A.
Loboiko A. Y.  
Influence of Basic Precipitation Parameters on Quality of Chemically Precipitated Calcium Carbonate
Voprosy himii i himicheskoy tehnologii. –

Dnepropetrovsk

: UDHТU. – 2005. – No 4. – P. 45–48.
 11
 
Ivkov A.G.,
Tyukhtina M.V
Some Problems of Reference Materials Creation and Application at the Post-Soviet Area
«Standartnye obraztsy v izmereniyah i tehnologiyah»: Тezisy. Вseros. konf. 15–19 maya 2006 g s mezhdunarodnym uchastiem – Еkaterinburg, 2006. – P. 11–12.
 12
 
Andreev V.V.,
Vaserman L. Z.
Methods of Operative Evaluation of Mineral Salts Deposits in Western Sivash
Vіsnyk natsіonalnogo tehnіchnogo un-tu іm. V.N. Karazіna. Geologіya, geografіya, ekologіya. – Kharkiv, 2006. – No 736. – P. 60–63.
 13
Molchanov V. I.  
Loboiko A. Y. 
Panasenko V. A.
Chemically Precipitated Calcium Carbonate from Lye Wastes of Soda Ash Manufacture. Process and Kinetic Aspects
Hіmіchna promislovіst Ukrayini. – 2006. – No 1. – P. 3–7.
 14
 
Valeev I.G.
Pavlova E. K.
Research of Discharge Formation Processes of Mineral Salts Deposits in Northern Section of LakeKrasnoe
 
Еkologіchnі problemi vodnogo ta povіtryanogo baseynіv. Utilіzatsіya vіdhodіv: Zb. nauk. prats 14-oyi mіzhnarodnoyi nauk.-prakt. konf. / Pіd. red. R.В. Razmetaeva. – Kharkiv: UkrVODGЕО, 2006. – P.109–112.
 15
Valeev I. G.
Field and Laboratory Research of Water and Physical Properties and Granulometric Composition
Еkologіchnі problemi vodnogo ta povіtryanogo baseynіv. Utilіzatsіya vіdhodіv: Зb. nauk. prats 14-oyi mіzhnarodnoyi nauk.-prakt. konf. / Pіd. red. R.В. Razmetaeva. – Kharkiv: UkrVODGЕО, 2006. – P. 118–121.
 16
Frumin V. M.  
Boukhalo S. I. 
Orekhov Y. N.
Heat and Mass Exchange at Steam and Gas Mixture Formation 
Vestnik NTU «KhPI»: Sb. nauch. trudov. – Kharkiv, 2006. – No 13. – P. 36–40.
 17
Gut V. M.
Frumin V. M.
Bukhakalo S. I. 
Heat Transmission at Free Convection in Air Cooling Systems
Vestnik NTU «KhPI»: Sb. nauch. trudov. – Kharkiv, 2006. – No 11. – P. 129–134.
 18
Frumin V. M.  
Boukhalo S. I.
Tomenko V. M.
Carbonation of Ammoniated Brine in Soda Ash Production
Vestnik NTU «KhPI»: Sb. nauch. trudov. – Kharkiv, 2006. – No 25. – P. 115–119
 19
Panasenko V. A.
Zhukovin V. I. 
 
Thermodynamic Analysis of Diethylamine  Chloride Interaction with Calcium Oxide and Carbonate
Sb. nauch. trudov 14-oy Мezhdunar. nauch.-prakt. konf. Ekologiya i zdorovye cheloveka. Оhrana vodnogo i vozdushnogo basseynov. Utilizatsiya othodov: – Kharkiv: UkrGNTTZ «Energostal», 2006. – P. 411–413.
 20
Panasenko V. A.
Zhukovin V. I. 
Thermodynamic Analysis of Diethylamine  Chloride Interaction with Calcium Oxide and Carbonate
Vіsnyk NTU «NPI»: Зb. nauk. prats. – Kharkiv: NTU «NPI», 2006. – No 13. – P. 139–141.
 21
Panasenko V. A. 
Grin G.I.,
Semenov E.A.,
Ocheredko E.A.
Prospective of Calium Carbonate Production in Ukraine
Vіsnyk NTU «NPI»: Зb. nauk. prats. – Kharkiv: NTU «NPI», 2006. – No 11. – P. 8–12.
 22
Panasenko V. A.
Mikhailova E. N.
Loboiko A. Y. 
Process of Obtaining Chemically Precipitated Calcium from Soda Ash Manufacture Wastes
Materiali III Ukr. nauch. – tekh. konf. po tekhnologii neorg. vetsestv. – 
Voprosi himii i himicheskoi tekhnologii. – Dnepropetrovsk: UDHTU, 2006. – №5.
 23
Panasenko V. A.
Mikhailova E. A.
Mikhailov V. F. Krivomlin V.A.,
Kozub P.A.
Intensification of Carbonation in Soda Ash Manufacture
Vіsnyk NTU «NPI»: Зb. nauk. prats. – Kharkiv: NTU «NPI», 2006. – No 28.
 24
Zozulia A. F.  
Panasenko V. A. 
Kuzenko Y. N.
Development of Method for Calculation of Distiller Lye Concentration at Ammonia Regeneration by Lime Suspension Prepared on Distiller Lye
Vostochno-evropeyskiy zhurnal peredovyh tehnologiy – Kharkiv: Тehnologicheskiy tsentr. – 2007. – No 2/3 (26). – P. 44–46.
 25
 
Valeev I.G. 
SamoilenkoV. I. 
Pavlova E. K. 
Chebanov A. Y.
Mining Process Conditions of Sivash Deposit
Ekologicheski tehnogennaya bezopasnost. Оhrana vodnogo i vozdushnogo basseynov. Utilizatsiya othodov: Sb. nauch. trudov 15-oy mezhdunarodnoy nauch.-tehnich. konf. Т. 1 (11–15 iyunya 2007, gBerdyansk). – Kharkiv: UkrVODGЕО. – 2007. – P. 245–259.
 26
 

 

Valeev I.G.
SamoilenkoV. I.
Pavlova E. K.
Chebanov A. Y.
Vilensky V.I. 

 

 

On Mirabilite Processing to Weak Lye with Hydromineral Solutions of Northern Section of LakeKrasnoe
Ekologicheski tehnogennaya bezopasnost. Оhrana vodnogo i vozdushnogo basseynov. Utilizatsiya othodov: Sb. nauch. trudov 15-oy mezhdunarodnoy nauch.-tehnich. konf. Т. 1 (11–15 iyunya 2007, gBerdyansk). – Kharkiv: UkrVODGЕО. – 2007. – P. 260–264.
 27
 

 

Valeev I.G.
Pavlova E. K.
Chebanov A. Y.

 

Processing Conditions of Chloride Mother Liquors with Waters of Northern Section of Lake Krasnoe
Ekologicheski tehnogennaya bezopasnost. Оhrana vodnogo i vozdushnogo basseynov. Utilizatsiya othodov: Sb. nauch. trudov 15-oy mezhdunarodnoy nauch.-tehnich. konf. Т. 1 (11–15 iyunya 2007, gBerdyansk). – Kharkiv: UkrVODGЕО. – 2007. – P. 265–267.
 28
 
Valeev I.G.
Pavlova E. K.
Chebanov A. Y.
Gypsum Assimilation in Technologies of Mirabilite and Cold Mother Liquors Processing 
Ekologicheski tehnogennaya bezopasnost. Оhrana vodnogo i vozdushnogo basseynov. Utilizatsiya othodov: Sb. nauch. trudov 15-oy mezhdunarodnoy nauch.-tehnich. konf. Т. 1 (11–15 iyunya 2007, gBerdyansk). – Kharkiv: UkrVODGЕО. – 2007. – P. 268–273.
 29
 

 

Valeev I.G.
Pavlova E.K.
ChebanovA.Y.
Chernopyatko E.P. 

 

Problems of Earth Surface Movement in Brine Mining at Novyi Karfagen Deposit
Ekologicheski tehnogennaya bezopasnost. Оhrana vodnogo i vozdushnogo basseynov. Utilizatsiya othodov: Sb. nauch. trudov 15-oy mezhdunarodnoy nauch.-tehnich. konf. Т. 1 (11–15 iyunya 2007, gBerdyansk). – Kharkiv: UkrVODGЕО. – 2007. – P. 274–277.
 30
Valeev I.G.
Pavlova E. K.
Chebanov A. Y.
Zuev S.M.
Complex Evaluation of Geologic Environment Condition in Lake Krasnoe District Aimed at Classifying Northern Section of the Lake as Mineral Deposits
Мaterіali 5-oyi mіzhnarodnoyi nauk.-prakt. konf. Іnzhenerniy zahist teritorіy і ob’ektіv u zv’yazku z rozvitkom nebezpechnih tehnologіchnih protsesіv (8–12 zhovtnya 2007, AR Krym). – 2007. – P. 38–40.
 31
 
Valeev I.G.
Pavlova E. K.
Chebanov A. Y.
Sedenkov A. M.
Chernopyatko O. P.  

 

Problems of Earth Surface Movement in Brine Mining at Novyi Karfagen Deposit
Мaterіali 5-oyi mіzhnarodnoyi nauk.-prakt. konf. Іnzhenerniy zahist teritorіy і ob’ektіv u zv’yazku z rozvitkom nebezpechnih tehnologіchnih protsesіv (8–12 zhovtnya 2007, AR Krym). – 2007. – P. 40–42.
 32
Tovozhnyanskiy L. L.
Loboiko A. Y.
Grin G. I.
Slabun I. A.
Molchanov V. I. 
Slabun I.O.
Vorozhbiyan M. I.
Tsaryova Z. M. 
Kazakov V.V.
Fixed Nitrogen Technology. Ed. by Ph.D. in Technics Prof. O.Ya. Loboiko. Textbook
Vіsnyk natsіonalnogo tehnіchnogo un-tu «NPI». – Kharkiv: NTU «NPI», 2007. – 535 p.
 33
Panasenko V. A.
Complexity of Raw Materials and Soda Ash Production Wastes Processing
Іnformatsіynі tehnologіyi: Nauka, tehnіka, tehnologіya, osvіta, zdorov’ya: Аnotatsіyi dopovіdey 14-oyi mіzhnarodnoyi naukovo-praktich. konf. – Kharkiv: NTU «NPI», 2007
 34
Zhukovin V. I.
Zozulia A. F.
Panasenko V. A. 
Mechanism of Thermochemical Interaction in CaO-(C2H5)NH4Cl и CaCl2-(C2H5)2NH2Cl Systems
Vіsnyk natsіonalnogo tehnіchnogo un-tu «NPI». – Kharkiv: NTU «NPI», 2007. – No 8. – P. 126–131.
 35
 
Smirnov A. S
Krasnov E. V
Agalarova S. M. 
Levitsky V. A.
Research of Fire Proof Capacity and Development of Fire Proof Composition
Istoricheskie i sovremennye aspekty resheniya problem goreniya, tusheniya i obespecheniya bezopasnosti lyudey pri pozharah. Мaterialy 20-oy nauch.-praktich. konf. CH. 1: Сbornik. – М.: FGU ВНИИПО МCHС Рossii. – 2007. – P. 207–210.
 36
Krasnova T. M.
Smirnov A. S.
Agalarova S. M.
Levitskiy V. A. 
Definition of Fire Extinguishing Powders Moisture Content
Istoricheskie i sovremennye aspekty resheniya problem goreniya, tusheniya i obespecheniya bezopasnosti lyudey pri pozharah. Materialy 20-oy nauch.-praktich. konf. SN. 2: Sbornik. – М.: FGU VNIIPO MSNS Rossii. – 2007. – P. 179–182.
 37
Kuzenko Y. N.
Creation of Waste-free Soda Ash Manufacture Process 
Dopovіd na 4-oy Ukr. Нaukovo-doslіdnіy konferentsіyi z tehnologіyi neorganіchnih rechovin 14–16 zhovtnya 2008 r. (m. Dnіprodzerzhinsk).
 38
NIOCHIM
Labor Safety Rules at Soda Ash Manufacture. Reference Book
Derzhavniy naukovo-doslіdniy ta proektniy іn-t osnovnoyi hіmіyi: Derzhavniy naukovo-doslіdniy іn-t tehnіki bezpeki hіmіchnih virobnitstv (NDITBNV). – Kharkiv: fort, 2008. – 37 p.
 39
Panasenko V. A.
Influence of Technological Parameters on Formation Processes and NaHCO3 Output in Soda Ash Technology
Іnformatsіynі tehnologіyi. Nauka, tehnіka, tehnologіya, osvіta, zdorov’ya. Аnot. dopovnennya 16-oyi mіzhnarodnoyi naukovo-praktich. konf. – Kharkiv: NTU «NPI», 2008. – 88 p. (1 stor.).
 40
Kuzenko Y. N. 
 NIOCHIM: Russia is a Prospective Market of Intellectual Products
ZH. Himagregaty (Мoskva). – 2008. – No 4 (dek.). – P. 6–9.
 41
Kuzenko Y. N.
Molchanov V. I.
Mikhailova E. N.
Мikhailov V. F.
Cyclic Process of Obtaining Sodium Bicarbonate and Ammonium Chloride. Theoretic Basis for Development
Hіmіchna promislovіst Ukrayini. – 2009. – No 3.
 42
Kuzenko Y. N.
Experimental Confirmation of Potential Compositions of Salmiac and Bicarbonate Mother Liquors under Cyclic Soda Ash Industrial Conditions 
Vostochno-Еvropeyskiy zhurnal peredovyh tehnologiy. – 2008. – No 6/4 (36). – P. 27.
 43
Veliev E. I.
Akhmedov T. M.
Ivakhnichenko M. V. 
Boundary Conditions with Fractional Derivatives in Diffraction Theory Tasks
Doklady NAN Аzerbaydzhana. – 2009. – Sild 65, No 2. – Р. 61–68.
 44
Veliev E. I.
Akhmedov T. M.
Ivakhnichenko M. V. 
Description of Boundaries in Diffraction Tasks with the Help of Fractional Operators
Radiofizika i elektronika. – 2009. – Т. 14. – P. 133–141.
 45
Panasenko V. A.
Utilization of Soda Ash Production Liquid Wastes with Obtaining Marketable Products: Material for Ukrainian Ecology Congress, December 10-11, 2009
Strukturna perebudova ta ekologіzatsіya ekonomіki v kontekstі perehodu Ukrayini do zbalansovanogo rozvitku. – 2009 r., Kiyiv, 2009. – P. 241–244.
 46
Tovozhnyanskiy L. L.
Loboiko A. Y.
Mikhailova E. A.
Panasenko V. A.
On Possibility of Obtaining High Quality Chemically Precipitated Calcium Carbonate in Ukraine
Нoveyshie dostizheniya v oblasti importozamescheniya v himicheskoy promyshlennosti i proizvodstve stroitelnyh materialov i perspektivy ih razvitiya: Мat-ly Мezhdunar. nauchno-tehnich. konf.; v 2-h chastyah. – Мinsk, 25–27 noyabrya 2009 g.: Мinsk: BGТU, 2009. – CH. 1. – P. 353–355. – Bibl. 4 nazv.
 47
Valeev I. G.
Pavlova E. K.
Bondarenko L.V
Chebanov A. Y. Stankevich P.P
Compatibility of Salt Composition of Soda Ash Production Waste Waters with Waters of Lake Kudaikol when Using it as Collector and Evaporator
 Ekologicheskaya i tehnogennaya bezopasnost. Оhrana vodnogo i vozdushnogo basseynov. Utilizatsiya othodov: Sb. nauch. trudov 17-oy mezhdunar. nauchno-tehnich. konf. – Kharkiv: UkrVODGЕО, 2009. – P. 273.
 48
Valeev I. G.
Pavlova E. K.
Bondarenko L. V.
Chebanov A. Y.
Chernopyatko  О.P.
Optimization of Balance Deposits Remains at Novyi Karfagen Rock Salt Deposit
Ekologicheskaya i tehnogennaya bezopasnost. Оhrana vodnogo i vozdushnogo basseynov. Utilizatsiya othodov: Sb. nauch. trudov 17-oy mezhdunar. nauchno.-tehnich. konf. – Kharkiv: UkrVODGЕО, 2009. – P. 283.
 49
 Malakey Z. A.
Experimental Research of Development of Resource Saving Technology of Brine Purification from Natural Hydromineral Raw Materials
Vostochno-Еvropeyskiy zhurnal peredovyh tehnologiy. – Kharkiv, 2009. – No 5/5 (41). – P. 25–28
 
 

 


 

 


 


 

Сайт обновлен 26/06/2019, 10:17